Zarząd RAFAMET S.A. informuje, że w dniu 08.10.2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany niektórych celów emisji akcji serii F. Zgodnie z podjętą uchwałą, Spółka rezygnuje z budowy na potrzeby własne nowej frezarki bramowej typu GANTRY (przewidywane nakłady około 8 mln zł) oraz zakupu nowego centrum frezarsko - wiertarskiego (przewidywane nakłady około 6 mln). Jednocześnie przyjęto do realizacji w miejsce ww. celów emisyjnych, następujące:

  1. zakup, remont wraz z modernizacją i instalacja używanej frezarki bramowej WALDRICH - COBURG typ 17 - 10 FP 250 NC / 8000; planowany termin realizacji zadania - luty/marzec 2009 r.; przewidywane nakłady około 4,5 - 5 mln zł,
  2. zakup, remont wraz z modernizacją i instalacja używanej frezarki bramowej WALDRICH - COBURG typ 17 S - 10 FP 300 NC / 6000; planowany termin realizacji zadania - kwiecień/maj 2009 r.; przewidywane nakłady około 4,5 - 5 mln zł,
  3. remont i modernizacja posiadanej wiertarko - frezarki SKODA typ W 200; planowany termin realizacji zadania - czerwiec 2010 r.; przewidywane nakłady około 5 mln zł.

W przypadku, gdy nakłady na realizację celów, o których mowa powyżej, przekroczą kwotę 14 mln zł, różnica zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki. Zmiana realizacji celów emisji wynika z uwarunkowań zewnętrznych oraz powodowana jest koniecznością zabezpieczenia dużych potrzeb własnych Spółki w zakresie realizowanych usług obróbczych, co wynika z zintensyfikowanych zadań produkcyjnych, będących konsekwencją stanu kontraktacji na lata 2008 - 2010.


Zarząd RAFAMET S.A. w dniu 30.03.2009 r. dokonał przejściowej zmiany wykorzystania środków emisyjnych w odniesieniu do inwestycji pod nazwą "Remont i modernizacja posiadanej wiertarko - frezarki SKODA typ W 200", w ten sposób, że do 30.09.2009 r. kwota 2.500.000 zł będzie wykorzystana na zajęcie pozycji finansowej, w odniesieniu do firm będących w kręgu potencjalnego zainteresowania konsolidacyjnego Spółki, mającej na celu uzyskanie przewagi negocjacyjnej w procesach ich dalszych przeobrażeń, w tym ewentualnych właścicielskich oraz majątkowych. Grupa Kapitałowa RAFAMET włączy się w te procesy w stopniu i skali wynikającej z racjonalnej oceny bieżącej sytuacji własnej. Do 30.09.2009 r. nie będzie zatem realizowane w/w przedsięwzięcie inwestycyjne, którego źródłem finansowania są środki pozyskane przez Emitenta z emisji akcji serii F.


W dniu 01.10.2009 r. Zarząd RAFAMET S.A. podjął decyzję o przesunięciu do dnia 31.12.2009 r. realizacji przejściowej zmiany wykorzystania środków emisyjnych, co spowodowane jest trwającymi uzgodnieniami i podejmowanymi przez Spółkę działaniami formalno - prawnymi, zmierzającymi do realizacji przez RAFAMET S.A. praw z posiadanych aktywów finansowych (weksli własnych FUM "PORĘBA" sp. z o.o. oraz wierzytelności "PONAR-DEFUM").


Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że biorąc pod uwagę realizowane przez Spółkę kontrakty oraz uwarunkowania zewnętrzne, podjął w dniu 30.11.2009 r. decyzję o rezygnacji z realizacji celu emisyjnego jakim był remont i modernizacja posiadanej wiertarko - frezarki SKODA typ W 200 na rzecz nowego celu emisyjnego, którym jest zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa tokarki karuzelowej dwustojakowej KCI 600/800N" o przewidywanych nakładach w wysokości 5 mln zł.

Przejściowo finansowane ze środków emisyjnych inwestycje finansowe Spółki (zakup weksli własnych Fabryki Urządzeń Mechanicznych "PORĘBA" sp. z o.o. oraz wierzytelności Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek "PONAR-DEFUM") są obecnie inwestycjami własnymi Emitenta. Spółka informuje, że przejęła na własność majątek trwały w postaci grupy 4 środków trwałych DFO "PONAR-DEFUM". Nastąpiło również spełnienie się warunku zawieszającego porozumienia z dnia 30.09.2009 r. zawartego pomiędzy RAFAMET S.A. a nabywcą udziału większościowego w kapitale zakładowym FUM "PORĘBA" sp. z o.o., na podstawie którego zawarta zostanie stosowna umowa, w wyniku której Emitent będzie realizował do końca 2014 r. prawa z nabytych weksli własnych FUM "PORĘBA" sp. z o.o.

Spółka o zmianach wykorzystania środków z emisji akcji serii F informowała uprzednio w raporcie bieżącym nr 57/08, raporcie rocznym za 2008 r. oraz w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2009 r., które to zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości odpowiednio dnia 08.10.2008 r., 30.04.2009 r. i 13.11.2009 r.

 

Informacja na temat wykorzystania środków z emisji akcji serii F

Środki pozyskane z emisji43.187. 010,00 zł 
Środki wykorzystane    
Spłata raty pożyczki w SSB & TC/Londyn 5.334.000,00 zł Raport bieżący Nr 58/07
Spłata kredytu w Banku BPH S.A. 11.000.000,00 zł Raport bieżący Nr 66/07
Zakup pieca indukcyjno - topiącego dla Zespołu Odlewni "Rafamet" sp. z o.o. 6.000.000,00 zł Raport bieżący Nr 76/07
Zwiększenie wartości środków obrotowych (powiększone o różnicę wynikającą z kwoty zaplanowanej a kwoty wydatkowanej na przeprowadzenie oferty publicznej) 2.897.218,79 zł zrealizowane
Koszty przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F 1.361.546,68 zł zrealizowane
Remont frezarki bramowej Waldrich-Poręba WPF 75 1.500.000,00 zł zrealizowane
Remont posiadanego parku maszynowego 1.075.000,00 zł zrealizowane
Zakup, remont wraz z modernizacją używanej frezarki bramowej WALDRICH - COBURG typ 17 - 10 FP 250 NC / 8000 4.469.340,20 zł zrealizowane
Zakup, remont wraz z modernizacją używanej frezarki bramowej WALDRICH - COBURG typ 17 S - 10 FP 300 NC / 6000 4.549.904,33 zł zrealizowane
Budowa tokarki karuzelowej dwustojakowej KCI 600/800N 5.000.000,00 zł * zrealizowane
  43.187.010,00 zł  

* koszt realizacji inwestycji wyniósł 5.849.702,87 zł, różnicę pomiędzy kwotą wydatkowaną a kwotą zaplanowaną na jej realizację Spółka pokryła ze środków własnych.

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172