Postanowiliśmy przyłączyć się do grupy podmiotów, które doceniają i stosują w praktyce idee zrównoważonego rozwoju, zdefiniowaną przez United Nations Global Compact. Dostosowujemy nasze praktyki biznesowe do standardów zrównoważonego rozwoju w czterech jego obszarach: praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

PRAWA CZŁOWIEKA

RAFAMET S.A. traktuje przestrzeganie praw człowieka w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jako podstawowy element etycznego biznesu, który firma rozwija od wielu lat w niemal 80 krajach świata. Firma stoi na straży wartości, takich jak: szacunek i otwartość w stosunku do każdego człowieka, integracja społeczna, tolerancja, przejrzystość oraz poszanowanie prawa do prywatności. Respektowanie praw człowieka wyraża się głównie w  prawie do wolności zrzeszania się, w zapewnieniu pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, przeciwdziałaniu dyskryminacji i pracy dzieci oraz pracy przymusowej, co zostało sformalizowane w wewnętrznych aktach firmy dotyczących głównie obszaru pracowniczego i społecznego.
Charakter prowadzonej przez Spółkę działalności i jej zasięg geograficzny potwierdza, że respektujemy różnorodność pochodzenia, rasy, płci, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych i przynależności do organizacji społecznych i zawodowych.

STANDARDY PRACY

RAFAMET S.A., jako firma kierująca się wysokimi standardami etycznymi, zapewnia równouprawnienie w miejscu pracy. Firma stara się, by każdy pracownik czuł się doceniany i szanowany, bez względu na wyznanie, wiek, płeć, narodowość, czy poglądy. Pracownicy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i kursach.
W obszarze zarządzania kadrami uwzględniono kluczowe elementy różnorodności, które pozwalają na wybór kandydatów zapewniających efektywną realizację strategii rozwoju Spółki, począwszy od najniższego, a skończywszy na najwyższym szczeblu zarządzania. RAFAMET S.A. dokłada starań, aby stosowane były zasady równego traktowania w miejscu pracy, a szczególnie w obszarze rekrutacji, wynagrodzeń, awansów, dostępu do szkoleń, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

RAFAMET S.A. prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Świadoma wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działa w sposób dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Elementem strategii działalności firmy jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001.
Swoje zobowiązania realizuje poprzez:
- spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności wymagań prawnych aspektów środowiskowych,
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
- selektywne gromadzenie wytwarzanych w trakcie prowadzenia działalności odpadów, ich ewidencjonowanie i unieszkodliwienie zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska,
- stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
- ograniczenia emisji zanieczyszczeń – wprowadzenie przyjaznych dla środowiska technologii, modernizacja procesów technologicznych,
- ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
- ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania.

W tym obszarze spełniamy również regulacje wynikające z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792). W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Podstawą  prowadzenia działalności Spółki jest  bezwzględna zgodność z prawem, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami. RAFAMET S.A. jako dobrze prosperująca i zrównoważona firma stawia sobie za cel przestrzeganie najwyższych standardów rzetelności i etycznego postępowania. Spółka nie toleruje żadnych działań, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa w jakimkolwiek obszarze prowadzonej działalności i tego samego oczekuje od swoich kontrahentów.  Brak tolerancji dla korupcji ma zastosowanie także do wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność. RAFAMET S.A. nie będzie tolerował żadnych prób wpływania w sposób niewłaściwy na pracowników, współpracowników, klientów, funkcjonariuszy publicznych, ani na jakiekolwiek inne osoby.
Rzetelność, legalność i uczciwość, zwiększają stabilność i bezpieczeństwo marki oraz eliminują ryzyko korupcji. Efektem takiego podejścia jest brak stwierdzonych w firmie przypadków korupcji i zachowań noszących znamiona korupcji. W firmie nie toczyły się też sprawy sądowe dotyczące naruszeń zasad uczciwej konkurencji. RAFAMET S.A. dba oswoją dobrą reputację działając w sposób uczciwy, przeciwstawiając się wszelkim formom korupcji, łapówkarstwu i wymuszeniom.

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172