Zasady działania Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, a także Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2020 r. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2022 r.

> Regulamin Rady Nadzorczej

 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 09.10.2017 r. W dniu 06.02.2023 r. Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. podjęła uchwałę o powołaniu spośród członków Rady pięcioosobowego Komitetu Audytu. Funkcję Przewodniczącego pełni Pan Janusz Paruzel.

> Regulamin Komitetu Audytu

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 

Paweł Sułecki 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię GPW Growth organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 
Doświadczenie zawodowe:
09.2018 – nadal – ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych – Menedżer Inwestycyjny,
08.2009 – nadal – Ad Notam Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
10.2019 – 12.2021 –  POLANEX Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
03.2019 – 06.2019 – CREOTECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
05.2007 – 05.2008 – Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. – Product Manager,
09.2003 – 05.2007 – Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. – Product Manager.
 
Pozostałe informacje:
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. 
Pan Paweł Sułecki nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 
 

Klaudia Budzisz 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pani Klaudia Budzisz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uzyskała licencję Doradcy restrukturyzacyjnego.
Pani Klaudia Budzisz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w obszarze restrukturyzacji i obsłudze korporacyjnej, była też członkiem Zespołu Konsultacyjnego w ramach prac Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych.
 
Doświadczenie zawodowe:
07.2018 – nadal – POL-Euro Fundusz Morski S.A. z siedzibą w Gdyni (Prezes Zarządu),
11.2016 – 06.2018 – POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. w likwidacji z siedzibą w Gdyni (Likwidator),
05.2016 – nadal – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie (Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych, Dyrektor Biura Zarządu),
06.2010 – 07.2017 – Kancelaria Radcy Prawnego (Właściciel – radca prawny),
05.2010 – 04.2012 – Synergia Finanse S.A. w Katowicach (Prezes Zarządu),
05.2004 – 07.2004 – Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy sp. k. w Krakowie (Prawnik),
02.2004 – 01.2010 – Kancelaria Prawnicza dr hab. Zygmunt Tobor i Wspólnicy sp. k. w Katowicach (Dyrektor Kancelarii).
W ramach grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pani Klaudia Budzisz pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Euro – Eko Media sp. z o.o., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Trakcja S.A.
 
Pozostałe informacje:
Pani Klaudia Budzisz oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
 

Andrzej Mucha

Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Andrzej Mucha posiada wykształcenie wyższe – ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra) – specjalizacja w dziedzinie ustawodawstwa z zakresu prawa gospodarczego i postępowania cywilnego. Ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ponadto ukończył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie i złożył egzamin sędziowski, a także aplikację radcowską wraz z egzaminem radcy prawnego. Obecnie jest radcą prawnym. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe „Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim – specjalizacja w zakresie prawa medialnego.

Doświadczenie zawodowe:
2008 – do nadal – Kancelaria Prawna Andrzej Mucha Radca Prawny & Współpracownicy,
2006 – 11.2007 – I Wicewojewoda Małopolski (od 08.2006 r. do 09.2006 r. oraz w 11.2007 r. pełnił obowiązki Wojewody Małopolskiego),
2005 – 2006 – członek Wojewódzkiej Komisji ds. restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
2004 – 2007 – arbiter – przewodniczący zespołu arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie,
2004 – członek (a następnie wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej „Apollo Film” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
2003 – 2006 – obsługa prawna Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ośrodka Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Kultury – samodzielne stanowisko radcy prawnego przy obsłudze ww. jednostek i instytucji,
2001 – 2003 – wykładowca prawa administracyjnego (prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
2000 – 2002 – Dyrektor Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw w Krakowie,
2000 – 2003 – Wiceprezes Stowarzyszenia KATON w Krakowie,
2000 – 2006 – członek (egzaminator) stałej Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,
1998 – do nadal – współpraca z Wydawnictwem INFOR w Warszawie – publikacje prawnicze w „Gazecie Prawnej”, „Radcy Prawnym”, „Wspólnocie” i „Samorządzie Terytorialnym”,
1998 – 2006 – Małopolski Urząd Wojewódzki – referent prawny, następnie radca prawny oraz Kierownik Oddziału Obsługi Prawnej Urzędu w Wydziale Prawnym i Nadzoru,
1997 – doradca prawny – asystent w firmie „MASPEX” Wadowice Sp. z o.o.

Pozostałe informacje:
Pan Andrzej Mucha oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Mucha złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 

Janusz Paruzel

Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.
 
Doświadczenie zawodowe:
08.2023 – nadal – Enea Trading Sp. z o.o. w Świerżach (Członek Zarządu ds. Finansowych)
12.2022 – 08.2023 – Enea Trading Sp. z o.o. w Świerżach (Członek Zarządu ds. Rozwoju),
2021 – 11.2022 – Enea Elektrownia Połaniec S.A. (Członek Zarządu ds. Operacyjnych),
2018 – 2021 – Grupa TAURON Polska Energia (stanowisko managerskie),
2016 – 2017 – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator – Dyrektor Naczelny, po przekształceniu w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Prezes Zarządu),
2015 – 2016 – Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)
2012 – 2014 – Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),
2010 – 2012 – Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),
2008 – 2010 – Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola (Dyrektor Oddziału – Partner),
2005 – 2008 – Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny),
2000 – 2005 – ZPH Litex Sp. z o.o. – obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),
1996 – 1999 – Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),
1994 – 1996 – Pepsico Trading (Area Sales Manager).
 
Pozostałe informacje:
Pan Janusz Paruzel oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Janusz Paruzel złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 

 

Paweł Wochowski 

Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Paweł Wochowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim, Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (Master of Business Administration), a także podyplomowe studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach oraz Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył certyfikowany kurs Digital Marketing Institute (DMI) prowadzony przez Socjomania Kraków.
 
Doświadczenie zawodowe:
11.2021 – do nadal – Ministerstwo Sportu i Turystyki (Dyrektor Biura Komunikacji),
09.2021 – 11.2021 – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych),
03.2021 – 04.2021 – Polskie Radio S.A. (Dyrektor Agencji Promocji),
05.2019 – 02.2021 – Sieć Badawcza Łukasiewicz (Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR),
04.2017 – 04.2019 – Grupa Azoty S.A. Tarnów (Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji),
01.2013 – 03.2017 – Anwil S.A. Włocławek (Dyrektor Komunikacji i Marketingu),
01.1999 – 01.2013 – PKN ORLEN S.A. (Starszy Specjalista – Kierownik Projektów).
W przeszłości Pan Paweł Wochowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Anwil dla Włocławka, a także Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
 
Pozostałe informacje:
Pan Paweł Wochowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Pan Paweł Wochowski złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172