Zasady działania Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, a także Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 16 listopada 2010 r. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w 2016 r. 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 9 października 2017 r. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na okres kadencji Rady Nadzorczej. 

> Regulamin Rady Nadzorczej

> Regulamin Komitetu Audytu

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ


Janusz Paruzel

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

1994 – 1996 – Pepsico Trading (Area Sales Manager),
1996 – 1999 – Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),
2000 – 2005  ZPH Litex Sp. z o.o. - obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),
2005 – 2008 – Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny),
2008 – 2010 – Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola (Dyrektor Oddziału – Partner),
2010 – 2012 – Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),
2012 – 2014 – Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),
2015 2016 – Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)
2016 2017 – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator  Dyrektor Naczelny, po przekształceniu  w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Prezes Zarządu).
Obecnie zatrudniony na stanowisku managerskim w Grupie TAURON Polska Energia.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Janusz Paruzel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Piotr Regulski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Piotr Regulski jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Posiada dyplom ukończenia kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz uprawnienia syndyka masy upadłościowej.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Piotr Regulski pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce "RUCH" S.A. W latach 2008 - 2017 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w firmie Impel Cleaning Sp. z o.o., gdzie wcześniej zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego/Dyrektora Handlowego (2006 – 2008). W latach 2004 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie MCX Systems Sp. z o.o. W okresie od 1997 r. do 2004 r. związany był z Grupą Impel, gdzie zajmował stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Nowych Oddziałów, Dyrektora Naczelnego/Prokurenta, Dyrektora Zarządzającego oraz Prezesa Zarządu. Pan Piotr Regulski zasiadał w Radzie Nadzorczej firmy Impel Volleyball S.A.

Pozostałe informacje:

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Piotr Regulski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Aleksander Gaczek

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Aleksander Gaczek uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w roku 1978. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

1980 – 1985 – Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego (dział organizacyjno– prawny),
1985 – 1986 – Centrum Eksportowe „SIMPEX” (kierownik organizacyjny),
1986 – 1987 – Śląska Akademia Medyczna (dział organizacyjny),
1988 – 1989 – prywatne firmy budowlane z Katowic,
1991 – 1997 – Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (dział analiz ustawodawczych, następnie szef organizacyjno – kadrowy) i Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (współzałożyciel, członek, Prezes Zarządu w latach 1996 – 1998),
1998 – 2001 – Śląski Urząd Wojewódzki (dyrektor Gabinetu Wojewody),
2002 – 2004 – Aqua Park Katowice Sp. z o.o.,
2005 – 2006 – Kancelarie Prawne obsługujące PKP Katowice i Tarnowskie Góry,
2006 – 2008 – Polskie Radio Katowice (Dyrektor Rozgłośni),
2009 – 2017 – Polskie Radio S.A. (doradca Zarządu, Główny Specjalista),
2017 do nadal Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Pełnomocnik Zarządu).
W latach 1998 – 2001 Pan Aleksander Gaczek zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Fundusz Górnośląski (przewodniczący Rady Nadzorczej), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. W roku 2011 Pan Aleksander Gaczek był członkiem Rady Nadzorczej Katowickich Wodociągów S.A., a w latach 2013 - 2017 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RAFAMET S.A., nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Aleksander Gaczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Michał Rogatko

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Rogatko jest absolwentem (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również kursy podyplomowe, m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia), a także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Michał Rogatko jest specjalistą w zakresie nadzoru korporacyjnego. Pracował lub doradzał w firmach mię- dzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych, takich jak: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w europejskich strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Kopex S.A., Autokopex Sp. z o.o. i w innych. Prowadził zajęcia dla studentów z dziedziny marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Businessu i Administracji oraz w zakresie nadzoru korporacyjnego w Szkole Głównej Handlowej. Zasiada w radach nadzorczych spółek giełdowych: Hydrapres S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Mostostal Zabrze (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej). Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem i szkoleniami z zakresu organizacji i zarządzania. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Jest członkiem organów kilku spółek powiązanych z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim – akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta. Pomiędzy Panem Krzysztofem Jędrzejewskim a Panem Michałem Rogato nie ma powiązań rodzinnych. Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Michał Tatarek

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Tatarek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe.

Doświadczenie zawodowe:

Jako wieloletni inwestor giełdowy posiada wszechstronną znajomość zagadnień związanych z szeroko pojmowanym rynkiem kapitałowym: spółek kapitałowych, obrotu, analizy fundamentalnej, zagadnień prawnych, przejęć, rynku walut i innych. Od wielu lat jest akcjonariuszem RAFAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta. Od czerwca 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.
2004 – do nadal - Inwestor na rynku nieruchomości,
1997 – do nadal - Inwestor giełdowy,
1998 – 2004 - Browar Męcka Wola/k. Sieradza - Członek Zarządu, współwłaściciel,
1998 – 2004 - AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, m.in. jako Kierownik Promocji Sprzedaży.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Michał Tatarek posiada 216.000 akcji Emitenta, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spół- ki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany (Pani Joanna Tatarek) posiada 45.000 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 261.000 akcji RAFAMET S.A. i 6,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
woj. śląskie, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd

> Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS : 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Kapitał zakładowy: 43.187.010,00 zł
Kapitał wpłacony: 43.187.010,00 zł