Zasady działania Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, a także Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2020 r. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 24 czerwca 2019 r.

> Regulamin Rady Nadzorczej

 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 09.10.2017 r. W dniu 04.07.2019 r. Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. podjęła uchwałę o powołaniu spośród członków Rady pięcioosobowego Komitetu Audytu. Funkcję Przewodniczącego pełni Pan Janusz Paruzel.

> Regulamin Komitetu Audytu

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ


Janusz Paruzel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.
 
Doświadczenie zawodowe:
2021 – nadal – Enea Elektrownia Połaniec S.A. (Członek Zarządu ds. Operacyjnych),
2018 – 2021 – Grupa TAURON Polska Energia (stanowisko managerskie),
2016 – 2017 – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator – Dyrektor Naczelny, po przekształceniu w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Prezes Zarządu),
2015 – 2016 – Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)
2012 – 2014 – Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),
2010 – 2012 – Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),
2008 – 2010 – Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola (Dyrektor Oddziału – Partner),
2005 – 2008 – Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny),
2000 – 2005 – ZPH Litex Sp. z o.o. – obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),
1996 – 1999 – Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),
1994 – 1996 – Pepsico Trading (Area Sales Manager).
 
Pozostałe informacje:
Pan Janusz Paruzel oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Janusz Paruzel złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 

Paweł Sułecki 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat) oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu (tytuł magistra). Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię GPW Growth organizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 
Doświadczenie zawodowe:
09.2018 – nadal – ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych – Menedżer Inwestycyjny,
10.2019 – nadal –  POLANEX Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
08.2009 – nadal – Ad Notam Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
03.2019 – 06.2019 – CREOTECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
05.2007 – 05.2008 – Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. – Product Manager,
09.2003 – 05.2007 – Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. – Product Manager.
 
Pozostałe informacje:
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. 
Pan Paweł Sułecki posiada 7.729 akcji Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Aleksander Gaczek

Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Aleksander Gaczek uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w roku 1978. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 
Doświadczenie zawodowe:
2017 – nadal – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Pełnomocnik Zarządu),
2009 – 2017 – Polskie Radio S.A. (doradca Zarządu, Główny Specjalista),
2006 – 2008 – Polskie Radio Katowice (Dyrektor Rozgłośni),
2005 – 2006 – Kancelarie Prawne obsługujące PKP Katowice i Tarnowskie Góry,
2002 – 2004 – Aqua Park Katowice Sp. z o.o.,
1998 – 2001 – Śląski Urząd Wojewódzki (dyrektor Gabinetu Wojewody),
1991 – 1997 – Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (szef organizacyjno – kadrowy) i Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (współzałożyciel, członek Zarządu, Prezes Zarządu w latach 1996 – 1998),
1988 – 1989 – prywatne firmy budowlane z Katowic,
1986 – 1987 – Śląska Akademia Medyczna (dział organizacyjny),
1985 – 1986 – Centrum Eksportowe „SIMPEX” (kierownik organizacyjny),
1980 – 1985 – Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego (dział organizacyjno– prawny),
W latach 1998 – 2001 Pan Aleksander Gaczek zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Fundusz Górnośląski (przewodniczący Rady Nadzorczej), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. W roku 2011 Pan Aleksander Gaczek był członkiem Rady Nadzorczej Katowickich Wodociągów S.A., a w latach 2013 - 2017 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach.
 
Pozostałe informacje:
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RAFAMET S.A., nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Aleksander Gaczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Aleksander Gaczek złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Marek Kaczyński 

Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Marek Kaczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł radcy prawnego, aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył ponadto Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte Na Strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Doświadczenie zawodowe:
01.2019 – nadal – IAC Equity I S.A. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu,
01.2018 – nadal – Organic Life S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,
06.2017– nadal – Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach – Członek Rady Nadzorczej,
06.2017– nadal – Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim – Członek Rady Nadzorczej,
05.2017 – nadal – Ignis Avem Capital S.A. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu,
04.2017 – nadal – Autokopex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu,
11.2013 – nadal – Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński – działalność gospodarcza,
12.2014 – 03.2017 – KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Dyrektor Biura Prawnego,
08.2016 – 03.2017 – KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu,
12.2016 – 03.2017 – PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu,
06.2016 – 03.2017 – KOPEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 03.2017 – KOPEX MIN-LIV d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 03.2017 – KOPEX MIN d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 02.2017 – Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 01.2017 – KOPEX Foundry Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 01.2017 – Hansen Sicherheitstechnik AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 04.2017 – Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 12.2016 – Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 12.2016 – KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 12.2016 – Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 12.2016 – Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu – Członek Rady Nadzorczej,
10.2015 – 12.2016 – Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 09.2016 – KOPEX EX-COAL Sp. z o.o. z siedzibą w Przeciszowie – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 07.2016 – KOPEX – EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Członek Rady Nadzorczej,
2010 – 2012 – Energia w kogeneracji EWK S.A. z siedzibą w Wilczy – Członek Rady Nadzorczej,
10.2009 – 11.2014 – Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu – asystent radcy prawnego, radca prawny.
 
Pozostałe informacje:
Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem członek Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Marek Kaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Pan Marek Kaczyński złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Michał Tatarek

Członek Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:
Pan Michał Tatarek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe.
 
Doświadczenie zawodowe:
Członek Rady Nadzorczej ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako inwestor giełdowy. Posiada wszechstronną znajomość zagadnień związanych z szeroko pojmowanym rynkiem kapitałowym: spółek kapitałowych, obrotu, analizy fundamentalnej, zagadnień prawnych, przejęć, rynku walut i innych. Od wielu lat jest akcjonariuszem RAFAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta. Od czerwca 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.
1997 – nadal – Inwestor giełdowy,
2004 – 2017 – Inwestor na rynku nieruchomości,
1998 – 2004 – Browar Męcka Wola/k. Sieradza – Członek Zarządu, współwłaściciel,
1998 – 2004 – AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, m.in. jako Kierownik Promocji Sprzedaży.
 
Pozostałe informacje:
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Michał Tatarek posiada 216.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 2,16 mln zł, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany posiada 45.000 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 261.000 akcji RAFAMET S.A. i 6,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Nie posiada akcji i udziałów w podmiotach powiązanych Emitenta.
Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Tatarek złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 


 

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS : 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach